Με την απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, πιστοποιείται η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EUROWATERLAND».

Η επένδυση αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στη θέση Κουτσοχέρι Κ. Θεοδοριάνων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, συνολικής δαπάνης 5.050.000 ευρώ και ποσού επιχορήγησης 2.272.500 ευρώ, ήτοι ποσοστού 45% επί της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης, με τους εξής όρους:

  1. Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 4.746.861,52 ευρώ.
  2. Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 2.610.773,84 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
  3. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 22.100 κυβικά μέτρα/έτος και η συνολική ισχύς ανήλθε σε 622,23 kW.
  4. Οι συνολικές θέσεις εργασίας κατά το χρόνο ολοκλήρωσης ανήλθαν σε 53,76 ΕΜΕ. Πληρείται ο όρος της παρ. β, του άρθρου 6 της απόφασης υπαγωγής περί δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επένδυσης (>5,00 ΕΜΕ).
  5. Επιβάλλεται κύρωση με παρακράτηση συνολικού ποσού ενίσχυσης 10.680,44 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 0,5% της εγκεκριμένης επιχορήγησης (2.136.087,68 €), λόγω μη τήρησης από το φορέα της υποχρέωσής του να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία κάθε μεταβολή της έδρας της επιχείρησης εντός προθεσμίας 60 ημερών από την συντέλεση της μεταβολής.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 989.157,24 ευρώ. Το ποσό προκύπτει ως διαφορά, μετά από την αφαίρεση του ποσού της Α’ δόσης 1.136.250 ευρώ και του ποσού της κύρωσης των 10.680,44 ευρώ, από το σύνολο της επιχορήγησης, όπως αυτή οριστικοποιείται με την παραπάνω απόφαση 2.136.087,68 ευρώ.