Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου πιστοποιείται η ολοκλήρωση, η οριστικοποίηση κόστους και του χρηματοδοτικού σχήματος, καθώς και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της «Κ. Χατζέλης Α.Ε.». Η επένδυση έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 με το κίνητρο της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής. Με την απόφαση αυτή, εγκρίθηκε και η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού 528.192,36 ευρώ.

Η νέα ισχύς των εγκαταστάσεων
Η επένδυση αφορούσε στον εκσυγχρονισμό μονάδος για επεξεργασία ελαιοπυρήνων διφασικών ελαιοτριβείων, στη θέση 7ο χλμ Σπάρτης – Γυθείου. Η ισχύς των εγκαταστάσεων της μονάδας μετά την υλοποίηση της επένδυσης είναι 955,30 KW, εκ των οποίων η υφιστάμενη ισχύς ανέρχεται σε 683,40 ΚW και των νέων μηχανημάτων 271,90 KW.
Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της οριστικοποιήθηκε στο ποσό των 1.509.121,05 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 528.192,36 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 35% επί του συνολικού ύψους της επένδυσης. Η ιδία συμμετοχή ανήλθε σε 980.928,69 ευρώ, ποσοστού 65% επί του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης, το οποίο καλύφθηκε κατά ένα μέρος, ήτοι οι 377.280,26 ευρώ από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και το υπόλοιπο ποσό 603.648,43 ευρώ από φορολογηθέντα αποθεματικά της που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό.

Στόχος η ανάπτυξη πωλήσεων
Ο τζίρος της εταιρείας την περασμένη χρονιά (η χρήση ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου του 2020) διαμορφώθηκε σε 3.103.087,18€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 85.497,60€.
Το τακτικό αποθεματικό διαμορφώθηκε σε 3.248,91€, το Α’ μέρισμα σε 21.605,24€, το πρόσθετο μέρισμα σε 109.973,71€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 245.971,67€.
Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για τη φετινή χρονιά είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες αγορές.

Η επαγγελματική ιστορία της οικογένειας Χατζέλη με την επεξεργασία ελαιοπυρήνα ξεκίνησε το 1907, με τη συμμετοχή του Παναγιώτη Κ. Χατζέλη στο πυρηνελαιουργείο των Λουτρών Μυτιλήνης. Το 2000, δημιουργείται ο όμιλος Χατζέλη, με την ίδρυση της ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε και την κατασκευή του τρίτου εργοστασίου στη ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Αλεξάνδρα Γκίτση