Ολοκληρώθηκε και έγινε έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ Α.Ε.) η οποία αναφέρεται σε αγορά νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επεξεργασία και τυποποίηση ελαιών και ελαιολάδου, στο 6ο χλμ Καλαμάτας – Μεσσήνης. Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό των 613.626 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανήλθε στο ποσό των των 153.626 ευρώ, η οποία αποτελεί μετοχικό κεφάλαιο για τη επιχείρηση και ποσοστό 25,04% επί του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού 613.626 ευρώ. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίζεται στο ποσό των 460.000 ευρώ ήτοι ποσοστό 74,96% επί του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης. Επίσης εγκρίθηκε ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής μέχρι του συνολικού ποσού των 276.131,70 ευρώ, ήτοι ποσοστό 45,00% επί του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης.

Κατά την χρήση 2020, η εταιρεία επέτυχε εκ νέου, αφ’ ενός να αυξήσει τις εξαγωγές τυποποιημένων προϊόντων ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών, απόρροια της στρατηγικής εξωστρέφειας που συστηματικά τα τελευταία χρόνια ακολουθείται και αφ’ ετέρου να βελτιώσει σημαντικά την οργανική της κερδοφορία. Η σκοπούμενη περίοδος χαρακτηρίστηκε από την σημαντικά αυξημένη παραγωγή ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών που παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια της ελαιοκομικής περιόδου 2019/2020 στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Η γεωγραφική διασπορά της πελατειακής βάσης, σε συνδυασμό με την σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων των τυποποιημένων προϊόντων και την βελτίωση της κοστολογικής βάσης, συνέβαλαν στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας της εταιρείας. Σημειώνεται ότι άνω του 90% του κύκλου εργασιών πραγματοποιείται στις αγορές του εξωτερικού και κυρίως σε χώρες της ΕΕ.