Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, πιστοποιήθηκε η τροποποίηση, ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της βιομηχανικής εταιρείας LEONICE.
Η εταιρεία έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

Η επένδυση αφορά στην επέκταση υφιστάμενης μεταποιητικής μονάδας παραγωγής χημικών με τους εξής όρους:
• Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (994.890,54 ευρώ).
• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 294.900,43 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 29,642% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
• Το ύψος του μέσο μακροπρόθεσμου δανεισμού ανέρχεται στο ποσό των 699.990,11 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 70,358% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
• Πιστοποιείται ότι οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που δημιουργήθηκαν από την υλοποίηση της επένδυσης είναι 1 Ε.Μ.Ε. εργαζόμενοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και συνολικά οι θέσεις απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου είναι 17,75 Ε.Μ.Ε. λοιποί εργαζόμενοι και 1,00Ε.Μ.Ε. Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Επίσης, εγκρίθηκε η απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους, ποσού 447.700,74 ευρώ.