Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας ATALANTA PLAST A.E.B.E., που είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου.

Η επένδυση αφορούσε την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας μονάδας επεξεργασίας ανακυκλωμένου πολυαιθυλενίου στη θέση «Μπρεσεράτι Σχηματαρίου», Δ.Ε. Σχηματαρίου, Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τους εξής όρους:

Α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των €218.978,10.
Β) Η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των €68.978,10, που αποτελεί ποσοστό 31,50% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Γ) Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού ανέρχεται στο ποσό των €150.000 που αποτελεί ποσοστό 68,50% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Δ) Πιστοποιείται ότι οι νέες μόνιμες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από την υλοποίηση της επένδυσης είναι 3,60 Ε.Μ.Ε. και το σύνολο των θέσεων εργασίας στο φορέα είναι 13,07 Ε.Μ.Ε.
ΣΤ) Επίσης εγκρίθηκε η καταβολή της επιχορήγησης, ποσού €15.612,41. Το ανωτέρω ποσό προκύπτει μετά την αφαιρεση από την συνολική επιχορήγηση ποσού €68.978,10, της 1ης δόσης ποσού €53.365,69, που έχει ήδη καταβληθεί στην επιχείρηση.