Το 2008, ο οργανισμός CQI καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας και πιο συγκεκριμένα ορίστηκε να είναι η δεύτερη Πέμπτη του Νοεμβρίου. Η Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας παρέχει την ευκαιρία να αναλογιστούμε τον ρόλο της διαχείρισης ποιότητας στη ζωή μας και πώς τα άτομα και τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες, συστήματα και αποτελέσματα. Φέτος οι οργανισμοί CQI και IRCA διοργανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων την εβδομάδα 8-12 Νοεμβρίου στο στόχο την προβολή της αξίας της ποιότητας.

Στο πέρασμα των ετών η έννοια της εταιρικής κουλτούρας, η οποία περιλαμβάνει στον κόλπο της έννοιες, όπως αξίες, συμπεριφορές, επικοινωνία, απόψεις και πεποιθήσεις, κερδίζει διαρκώς έδαφος αναφορικά με την σύνδεση και συμμετοχή της στην επίδοση μιας εταιρείας σε θέματα ποιότητας. Είναι έννοια που στηρίζεται σε πυλώνες (όπως οργανωτική δομή, επιχειρησιακή γνώση, διεργασίες, άνθρωπος, περιβάλλον) και η οποία δανείζει και δανείζεται γνώση, εμπειρία και αρχές λειτουργίας σε κάθε νέο «κύτταρο» που μπαίνει στον οργανισμό και έχει αντίκτυπο στο πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας.

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η κουλτούρα αποτελεί το συνεκτικό συστατικό, που καλλιεργεί την ομοιογένεια ενός οργανισμού και συμβάλει στην κοινή πλεύση όλων βάσει της καθολικής αποδοχής του εταιρικού οράματος και αρχών, που διέπουν την λειτουργία του, ενώ παράλληλα συμβάλει στη διαμόρφωση της εταιρικής εικόνας στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται ο οργανισμός.
Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι στόχος μιας επιχείρησης είναι η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/ υπηρεσιών της και παράλληλα η εδραίωση της εταιρικής της κουλτούρας, η επιτυχία της προσπάθειας εξαρτάται από το επίπεδο παραλληλισμού των δυο αυτών ευθειών.

Βασικές παράμετροι για την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας και επίτευξη της βελτίωσης της ποιότητας είναι:

• Όραμα. Αποτελεί οδηγό για την θεσμοθέτηση στόχων και προγραμμάτων επίτευξης, ενώ παράλληλα είναι η κινητήριος δύναμη για την προσπάθεια. Η κοινοποίηση του οράματος στο εσωτερικό ενός οργανισμού, καθώς και η κοινοποίηση των ενδιάμεσων στόχων και απολογισμού της προσπάθειας λειτουργούν ως πυξίδα.

• Αξίες & Αρχές. Η επιλογή της προσέγγισης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και της διαχείρισης των πελατών μιας εταιρείας καθορίζουν τα δυο σταθερά σημεία γύρω από τα οποία αναπτύσσεται όλη η στρατηγική λειτουργίας και ανάπτυξης μιας εταιρείας.

• Διοίκηση. Τα ανώτερα στελέχη μιας επιχείρησης αναλαμβάνουν τον ρόλο δημιουργίας του DNA της επιχείρησης και της διάχυσης του σε όλα τα εταιρικά επίπεδα. Η επιλογή του μοντέλου και των ανθρώπων διοίκησης κατέχει σημαντικό συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας και της δημιουργίας κλίματος.

• Διεργασίες. Η μετουσίωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας ενός οργανισμού σε λειτουργική πραγματικότητα επιτυγχάνεται μέσα από τον καθορισμό διεργασιών και διαδικασιών. Η καθολική αποδοχή και εφαρμογή των λειτουργικών διαδικασιών οδηγεί στην καθιέρωση ενός σταθερού επιπέδου ποιότητας και δυνατότητας περαιτέρω βελτίωσης.

• Διαχείριση ρίσκου. Αυτό που καλείται μια επιχείρηση καθημερινά να διαχειριστεί είναι η αναγνώριση και αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων και ο εντοπισμός και εκμετάλλευση ευκαιριών.

• Επιχειρησιακή γνώση. Ο οργανισμός αρχικά δανείζεται από τα «κύτταρα» του εμπειρίες (lessons learned) προκειμένου να δομήσει κατάλληλους μηχανισμούς σχεδιασμού, πρόληψης και ελέγχου, ενώ στην συνέχεια αξιοποιείται ως δεξαμενή για την εκπαίδευση νέων «κυττάρων». Εμπλουτίζεται και συνεισφέρει διαρκώς.

• Διαχείριση προβλημάτων. Νομοτελειακά δεν υπάρχει κάποια επιχείρηση που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα., η στάση που διατηρεί η εταιρεία στη διαχείριση των προβλημάτων αυτών σκιαγραφεί την εικόνα της τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον.

• Διαρκής βελτίωση & Ανάπτυξη. Η ευθυγράμμιση των εταιρικών και ατομικών στόχων είναι το στοιχείο που λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός τόσο σε ατομικό όσο και εταιρικό επίπεδο. Η εξέλιξη των ανθρώπων οδηγεί στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Προφανώς δεν υπάρχει σταθερή συνταγή και η ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας ή βελτίωση της ποιότητας δεν αποτελούν έννοιες στατικές, αλλά αντίθετα είναι πολυπαραμετρικές εξισώσεις με δυναμικό χαρακτήρα που οφείλουν να ανασκοπούνται, αξιολογούνται και αναθεωρούνται από την εταιρεία.