Βήματα προς την εδραίωση μιας εθνικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει η Ελλάδα, ακολουθώντας στα χνάρια άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ειδικότερα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στη διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την Ανάδειξη Αναδόχου στο πλαίσιο του Έργου «Μελέτη ωρίμανσης έργου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Μέσω της εν λόγω μελέτης, θα καθοριστούν οι μηχανισμοί σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, οι τρόποι προσέλκυσης επενδύσεων και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε ώριμους τομείς πολιτικής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €120.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αγγίζει τα €148.800), ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε μήνες. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 13/09/2021, ώρα: 13:00.

Πιο αναλυτικά, η μελέτη αναμένεται να εκκινήσει από τα βασικά κείμενα στρατηγικής της Ελληνικής Κυβέρνησης που σχετίζονται με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Κράτους προκειμένου -μεταξύ άλλων- να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης ΕΣΠΑ υπό το πρίσμα των στόχων και επιδιώξεων σχετικά με την ΤΝ, να προτείνει τρόπους βελτίωσης υπό το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων, που παρουσιάζει το οικοσύστημα εταιρειών που αναπτύσσει τέτοιες τεχνολογίες, και να αναδείξει νέους τρόπους συμβασιοποίησης έργων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως π.χ. συμβάσεις καινοτομίας, οι οποίες να αποτελούν πιο κατάλληλα εργαλεία για έργα ΤΝ.