Νέα σφαγειοτεχνική μονάδα με επεξεργασία κρέατος θα «κτίσει» η εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η εν λόγω επένδυση εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016 (Α’ κύκλος). Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 531.049,95 ευρώ.

Με την εν λόγω επέδυση, η εταιρεία αυξάνει σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα. Η συγκεκριμένη εταιρεία εμφάνισε στη χρήση του 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) τζίρο 3.141.161,51 ευρώ έναντι 2.838.974,78 ευρώ το 2018, ενώ παρουσίασε ζημίες 8.864,98 ευρώ έναντι κερδών 23.057,57 ευρώ το 2018. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2019 ανέρχονται σε ποσό 412.129,24 ευρώ έναντι 421.794,22 ευρώ.