Αρκετές εγχώριες επιχειρήσεις αξιολογούν τη δυνατότητα εγκατάστασης λύσης Net Μetering με στόχο να μειώσουν το ενεργειακό κόστος τους. Πως, όμως, αυτό μπορεί να υλοποιηθεί επιτυχώς; και ποιος ο ρόλος του κατάλληλου συνεργάτη στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου της κάθε επιχείρησης;

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τις ελληνικές βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι των λειτουργικών εξόδων τους, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες (και δυστυχώς, σύμφωνα με τις διεθνείς προβλέψεις, αναμένεται να παραταθεί) κατά το οποίο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, που υπερβαίνει το 200%. Αν και μέρος του κόστους αυτού επιδοτείται, η αγωνία των επιχειρήσεων, όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα και στη βιωσιμότητά τους, όχι μόνο παραμένει αλλά εντείνεται. Άραγε υπάρχει καθολικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού;

Net Metering
Η απάντηση είναι θετική. Ονομάζεται Net Metering (ενεργειακός συμψηφισμός), ένα πρόγραμμα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από το 2015. Στην Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί χιλιάδες εγκαταστάσεις, αλλά η ζήτηση για Net Metering παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της συνεχούς αύξησης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας.
Το Net Metering απαιτεί την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού (Φ/Β) συστήματος στον χώρο της επιχείρησης (είτε επί εδάφους είτε επί στέγης). Η απορρόφηση της παραγωγής γίνεται απευθείας από την επιχείρηση και εφόσον υπάρχει περίσσεια παραγωγή τότε αυτή διαχέεται στο δίκτυο και η επιχείρηση την πιστώνεται. Αντιθέτως, όταν η παραγωγή ενέργειας δεν επαρκεί για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της επιχείρησης, τότε η επιχείρηση ηλεκτροδοτείται από το δίκτυο του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας με την ισχύουσα χρέωση.

Σε ετήσια βάση γίνεται η εκκαθάριση, δηλαδή ο ενεργειακός συμψηφισμός μεταξύ της ενέργειας που απορροφήθηκε από το δίκτυο και καταναλώθηκε, της συνολικής ενέργειας που παράχθηκε από το Φ/Β σύστημα της επιχείρησης, ανεξαρτήτως εάν αυτή εγχύθηκε στο δίκτυο ή κάλυψε απευθείας ίδιες ανάγκες, και της ενέργειας που παράχθηκε από το Φ/Β σύστημα και διατέθηκε στο δίκτυο. Εφόσον υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας δεν υφίσταται χρέωση, αλλά η διαφορά πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό της επιχείρησης ως Πρόσθετη Εγχεόμενη Ενέργεια. Αντίθετα, εφόσον υπάρχει έλλειμμα ενέργειας, τιμολογείται στον λογαριασμό της επιχείρησης η διαφορά κατανάλωσης που έχει προκύψει.

Οφέλη από την εγκατάσταση Net Metering
Η επιχείρηση που έχει εγκαταστήσει λύση Net Metering:
• Απολαμβάνει μηδενική χρέωση για το ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή την ενέργεια σε kWh που έχει καταναλώσει), εφόσον έχει γίνει σωστή ενεργειακή μελέτη και υπό προϋποθέσεις.
• Επωφελείται από την πρόσθετη εξοικονόμηση λόγω της μη χρέωσης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΜΕΑΡ) για την ποσότητα της ενέργειας που παράχθηκε από το Φ/Β και καταναλώθηκε από την επιχείρηση απευθείας (ταυτοχρονισμός παραγωγής-κατανάλωσης).
• Διατηρεί σταθερά τα λειτουργικά κόστη παρά τις αυξήσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.
• Μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμά της, αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική ευαισθησία της.
Ο χρόνος απόσβεσης του κόστους εγκατάστασης κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας της κάθε επιχείρησης και το μέγεθος του Φ/Β συστήματος που έχει εγκαταστήσει.
Λαμβάνοντας υπόψιν τις σημερινές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης κυμαίνεται από 1 έως 2,5 έτη! Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα βιωσιμότητας της επένδυσης:

Βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση Net Metering
Προτού μια επιχείρηση προβεί στην εγκατάσταση Net Metering, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψιν οι παρακάτω παράμετροι:
• Το μέγεθος του Φ/Β Σταθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% της συμφωνημένης ισχύος.
• Ο χώρος για την τοποθέτηση του Φ/Β Σταθμού πρέπει να βρίσκεται εντός του χώρου της επιχείρησης.
• Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (αυτό θα το αποφανθεί ο ΔΕΔΔΗΕ αφού κατατεθεί η αίτηση αδειοδότησης για Net Metering).

Επιλέξτε τον κατάλληλο συνεργάτη για Net Metering
Η Ether, μέλος του Ομίλου Intracom Telecom, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρίες μελέτης και κατασκευής Φ/Β Σταθμών. Διαθέτει εμπειρία άνω των 15 ετών και τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει έργα που ξεπερνούν τα 70MW.

Συγκεκριμένα, στον τομέα του Net Metering, η Ether προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει:
• Την ενεργειακή μελέτη καθορισμού των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης και, κατ’ επέκταση, του μεγέθους του Φ/Β Σταθμού. Εκτός από την ανάλυση των στοιχείων, γίνεται επί τόπου αυτοψία και παράλληλα συζήτηση με τους υπευθύνους της επιχείρησης αναφορικά με τις μελλοντικές προβλέψεις τους σε ό,τι αφορά τις ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια (π.χ. ένα θα αυξηθεί ο εξοπλισμός που λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια, εάν θα αντικατασταθούν τα συμβατικά οχήματα με ηλεκτροκίνητα κ.λπ.).
• Κατάθεση πλήρους φακέλου αδειοδότησης και παρακολούθησης της διαδικασίας με τον ΔΕΔΔΗΕ έως την έγκριση της αίτησης.
• Μελέτη και κατασκευή του Φ/Β Σταθμού και εγκατάσταση Net Metering «με το κλειδί στο χέρι».
• Συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης.

Είναι σημαντικό, τέλος, να επισημανθεί ότι η επένδυση αυτή, παρότι δεν έχει άμεση καταβολή χρηματικής αποζημίωσης, όπως στην περίπτωση των κοινών διασυνδεδεμένων Φωτοβολταϊκών Έργων, έχει πολύ μεγαλύτερη αξία για τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (άνω των 500Mwh ανά έτος), οι οποίες πλήττονται σοβαρά αυτήν την εποχή λόγω των συνεχιζόμενων αυξήσεων των τιμών ενέργειας. Η μείωση του κόστους των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να υπερβεί το 80-90% (εξαιρουμένου, προφανώς, του κόστους δημοτικών τελών, ΕΡΤ και ΥΚΩ). Το Net Metering αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα όπλα στη φαρέτρα των ελληνικών επιχειρήσεων για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ανάπτυξή τους, σε μια χώρα όπου ο ήλιος προσφέρει «απλόχερα» την ενέργειά του. Η βέλτιστη αξιοποίηση του Net Metering, όμως, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και ανάλυση σε βάθος των αναγκών της επιχείρησης, και κατ’ επέκταση σωστή επιλογή εξειδικευμένου και έμπειρου συνεργάτη που θα είναι διαρκώς δίπλα σας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα www.ether.gr.

Case Study Βιώσιμης Επένδυσης
Εταιρεία με συνολική ετήσια κατανάλωση 1.500 ΜW εγκατέστησε στο χώρο της Φ/Β Σταθμό ισχύος 1MW για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια.
Τα χαρακτηριστικά της επένδυσης είναι τα ακόλουθα:
• Μέγεθος ΦΒ Σταθμού: 1MW
• Ετήσια Παραγωγή: 1.500Μwh
• Συμψηφισμός ανταγωνιστικού σκέλους ενέργειας (kwh): 100%
• Συμψηφισμός ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ταυτοχρονισμός): 70%
• Μέση τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: 200 Ευρώ/Mwh
• Μέση τιμή αγοράς ρυθμιζόμενων χρεώσεων: 70 Ευρώ/Mwh
• Κόστος Εγκατάστασης: 580.000 Ευρώ

Με αυτά τα δεδομένα, η εταιρεία εξοικονομεί ετησίως σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, 373.000 Ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα:
• 300.000 ευρώ από το Ανταγωνιστικό Σκέλος (1.500Mwh x 200 Ευρώ/Mwh)
• 73.500 ευρώ από τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (1.500Mwh x 70 Ευρώ/Mwh x 70%)
Με δεδομένο ότι το κόστος επένδυσης ήταν 580.000 ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα (συντήρηση, ασφάλιση) δεν υπερβαίνουν τις 4.000 ευρώ ετησίως, η συγκεκριμένη επένδυση πρόκειται να αποσβεστεί σε περίπου 1,5 χρόνο, ή ακόμα και σε μόλις 1 χρόνο εφόσον η επιχείρηση παρουσιάζει κερδοφορία και άρα η εγκατάσταση του Φ/Β Συστήματος μπαίνει σε δεκαετή απόσβεση με αποτέλεσμα να υπάρχει η αντίστοιχη φοροαπαλλαγή.
Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι ότι η επένδυση αυτή μειώνει ουσιαστικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

Γιώργος Πανέτας
Διευθυντής Πωλήσεων της Ether, μέλος του Ομίλου Intracom Telecom