Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού ισχύος 995 kW από την «HYDROTECH Ε.Π.Ε.», υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου. Ο υπό εξέταση Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός, κατατάσσεται στην Α2 κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων (Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

α) ισχύ ≤15 MW, (θα είναι 0,995 ΜW).
β) το μήκος L εκτροπής του υδατορέματος είναι L ≤ 4km ( είναι περίπου 130 m).
γ) το υδραυλικό μέρος του έργου βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000.
δ) το υδροηλεκτρικό έργο αποτελεί ανεξάρτητο έργο σε σχέση με το υφιστάμενο αρδευτικό έργο αφού το ένα δεν επηρεάζει το άλλο, μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, να λειτουργούν ή να μην λειτουργούν ταυτόχρονα και να ακολουθούν ανεξάρτητο πρόγραμμα συντήρησης κατά την διάρκεια του έτους.
Το έργο θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο έκτασης 21.218,05 m2 το οποίο θα παραχωρηθεί κατά χρήση και έναντι ανταλλάγματος από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία HYDROTECH ΕΠΕ.

Το Μ.ΥΗ.Ε., βάσει της κατατεθείσας Μ.Π.Ε., πρόκειται να εγκατασταθεί στην είσοδο της σήραγγας της Λίμνης Λυσιμαχείας και θα αξιοποιεί ενεργειακά (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) τις ποσότητες ύδατος που με εντολή της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα παροχετεύονται μέσω της σήραγγας για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών καθώς και για την αντιπλημμυρική προστασία των παραλίμνιων περιοχών.