Στις 30 Απριλίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2024/1157 για τις μεταφορές αποβλήτων εντός και εκτός της Ε.Ε.
Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΒΙΠΥΣ, απαγορεύεται το νωρίτερο έως τις 21 Μαΐου 2029 η εξαγωγή πλαστικών αποβλήτων σε μη μέλη του ΟΟΣΑ. Η χώρα υποδοχής μη μέλος του ΟΟΣΑ δύναται να εξαιρεθεί από τον περιορισμό αυτό μόνο εάν αποδεχθεί την κοινοποίηση και αποδείξει ότι διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, που καλύπτει ολόκληρη την επικράτειά της, το οποίο διασφαλίζει αποτελεσματικά τη χωριστή συλλογή πλαστικών αποβλήτων και διαθέτει επίσης το νομικό πλαίσιο για τη διαχείρισή τους. Η χώρα υποδοχής πρέπει επίσης να αποδείξει ότι οι εισαγωγές πλαστικών αποβλήτων από την Ένωση δεν έχουν αρνητικές συνέπειες στη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων που παράγονται στην εν λόγω επικράτεια της. Σημειώνεται ότι, τα μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα μπορούν να εξαχθούν σε χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά υπόκεινται σε ειδικό έλεγχο από την Ε.Ε.