Η ΔΕΠΑ υιοθετεί τα κριτήρια ESG και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής της λειτουργίας, όπως προκύπτει από τον νέο Απολογισμό Βιωσιμότητας, τον οποίο εξέδωσε πρόσφατα. Η εταιρεία έχει ως στόχο να αυξήσει το θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό της αποτύπωμα, παραμένοντας προσηλωμένη στην ηθική και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση.
Οι άξονες στους οποίους επικεντρώνεται είναι: Κοινωνία, όπου βασικό μέλημα είναι η ομαλή λειτουργία της εταιρείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Για το Περιβάλλον, εστιάζει σε δράσεις μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος. Όσον αφορά στην Αγορά, στόχος είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η παροχή βέλτιστων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, προτεραιότητα για τους Εργαζομένους της είναι η σωστή καθοδήγηση και η συνεχής εκπαίδευση.
Με τους παραπάνω στόχους, η ΔΕΠΑ αποσκοπεί στη διατήρηση του ηγετικού της ρόλου στην εγχώρια αγορά με παράλληλη αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου, αλλά και στην αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και του ενεργειακού δυναμικού της χώρας για τη δημιουργία και την εκμετάλλευση αναπτυξιακών ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή. Προτεραιότητα αποτελεί επίσης. η διαρκής βελτίωση ανταγωνιστικού χαρτοφυλακίου προμήθειας αερίου καθώς και η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής, η οποία θα προσαρμόζεται επιτυχώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Αιχμή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί και η ανάπτυξη «καθαρών» μορφών ενέργειας, προσιτών σε όλους.