Ένα νέο εργοστάσιο προϊόντων γιαούρτης λειτουργεί στη Ζηλευτή στα Τρίκαλα. Η νέα μονάδα, που έχει υπαχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο του 2011, είναι της επιχείρησης BIANCA ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. που ιδρύθηκε το 2017. Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανήλθε στα 2.857.850 ευρώ, ενώ η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό του 1.428.925 ευρώ, που αποτελεί το 50% του ύψους της συμβατικής επένδυσης.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στα 1.428.925 ευρώ, ενώ πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 1.224.792,86 ευρώ.
Η εταιρεία ελέγχεται τον Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου ο οποίος είναι και διαχειριστής της και ελέγχει το 0,5%, τη Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΤΡΟΦΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που ελέγχει το 99,4% της BIANCA και τον Ευάγγελο Ρέππα, που κατέχει το 0,1%.Σκοπός της εταιρείας είναι η μεταποίηση πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων, η παραγωγή σάλτσας τομάτας, η παραγωγή τοματοπολτού και πουρέ από τομάτα, η επεξεργασία γάλακτος και η παραγωγή πάσης φύσεως γαλακτοκομικών προϊόντων και η πώληση των ανωτέρω προιόντων.
Αλεξάνδρα Γκίτση