Σε Σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Καραμολέγκος, που εκλέχθηκε με την από 20/05/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 25 Μαΐου. Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:
• Εμμανουήλ Καραμολέγκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
• Κωνσταντίνος Δούκας, Αντιπρόεδρος
• Βασίλειος Ανδρικόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
• Μέλη: Μαρία Καραμολέγκου, Βασίλειος Ευαγγέλου, Παύλος Κανελλόπουλος, Απόστολος Παπαδόπουλος, Άγγελος Παντουβάκης και Αγγέλικα Γκούσκου.
Ακόμα, η Καραμολέγκος ανακοίνωσε και τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, στην οποία πρόεδρος είναι ο Απόστολος Παπαδόπουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, και μέλη ο Παύλος Κανελλόπουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και ο Κωνσταντίνος Δούκας (μη εκτελεστικό μέλος).