Η εταιρεία «Ελληνικοί Λευκόλιθοι» μέσα από το νέο πενταετές επενδυτικό της πρόγραμμα (2022 – 2026) προϋπολογισμού άνω των 12 εκατ. ευρώ, θέτει διαρκώς υψηλότερους περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την ορθολογική μετάβαση σε μια πιο πράσινη/κυκλική οικονομία και λειτουργία. Η εταιρεία διαθέτει μεταλλεία λευκόλιθου και δικαιώματα μεταλλειοκτησίας στην Εύβοια (μεταλλεία λευκόλιθου Αγίας Τρίτης – ΠΜ 86) και προγραμματίζει την επανεκκίνηση εργασιών υπόγειας εκμετάλλευσης στο κεντρικό τμήμα του ανατολικού τομέα της ΠΜ86, στην περιοχή ΚΟΥΤΖΗ (Υπόγειο Μεταλλείο ΚΟΥΤΖΗ). Το νέο υπόγειο μεταλλείο ΚΟΥΤΖΗ θα αποτελεί «πρότυπη πράσινη επένδυση» στον τομέα της εξόρυξης μεταλλευμάτων και μάλιστα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στόχος του έργου είναι η παραγωγή 50.000 τόνων/έτος, αδιαλόγητου RοM λευκόλιθου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του μεταλλευτικού συγκροτήματος Γερακινής.

1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Η εν λόγω επένδυση για την ενεργειακή μετάβαση αποσκοπεί στην σταδιακή εξάλειψη των στερεών ορυκτών καυσίμων από το χρησιμοποιούμενο μείγμα καυσίμων των περιστροφικών κλιβάνων (ΠΚ) έως το 2025 και στην υποκατάστασή τους από βιομάζα και υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ).
Επίσης κεφάλαια θα κατευθυνθούν για βελτίωση στους ψυκτήρες των κλιβάνων και του εκσυγχρονισμού των μεγάλων ηλεκτροκινητήρων όλων των κλιβάνων. Με την υλοποίηση των ανωτέρω επενδύσεων αναμένεται αύξηση της παραγωγικότητας των κλιβάνων κατά 15% με ταυτόχρονη μείωση της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας κατά περίπου 12%. Αντιστοίχως θα μειωθούν και οι συνδεόμενες με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος εκπομπές CO2 (Scope 2 emissions).

Παράλληλα η εταιρεία για την κάλυψη μέρους της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Μεταλλείου Γερακινής από ΑΠΕ μέσω της εγκατάστασης Φ/Β σταθμού. Με την υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται παραγωγή περίπου ίση με το 15% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Τούτο μεταφράζεται σε αντίστοιχη μείωση των συνδεόμενων με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος εκπομπών CO2 (Scope 2 emissions).
Ενώ μέσω της ανανέωσης του μεταφορικού της στόλου αναμένεται εξοικονόμηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 20,7%, ήτοι 29.160 lt diesel ανά dumper ετησίως και μείωση των εκπομπών CO2 κατά το ίδιο ποσοστό ή περίπου 77 tn ανά dumper ετησίως (Scope 1 emissions).

1.3 ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΗΡΩΝ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ
Η εν λόγω επέμβαση εντάσσεται στα πλαίσια της εν γένει βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του συγκροτήματος καμινείας μέσω κατασκευαστικών βελτιώσεων στους ψυκτήρες των κλιβάνων και του εκσυγχρονισμού των μεγάλων ηλεκτροκινητήρων όλων των κλιβάνων.
Με την υλοποίηση των ανωτέρω επενδύσεων αναμένεται αύξηση της παραγωγικότητας των κλιβάνων κατά 15% με ταυτόχρονη μείωση της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας κατά περίπου 12%. Αντιστοίχως θα μειωθούν και οι συνδεόμενες με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος εκπομπές CO2 (Scope 2 emissions).

1.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Η εν λόγω επένδυση αποσκοπεί στην κάλυψη ενός μέρους της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Μεταλλείου Γερακινής από ΑΠΕ μέσω της εγκατάστασης Φ/Β σταθμού.
Με την υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται παραγωγή περίπου ίση με το 15% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Τούτο μεταφράζεται σε αντίστοιχη μείωση των συνδεόμενων με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος εκπομπών CO2 (Scope 2 emissions).

1.4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Η εν λόγω επένδυση αποσκοπεί στη σταδιακή αντικατάσταση των 5 ιδιόκτητων παλαιών φορτηγών με μηχανήματα νέας τεχνολογίας και στον εξηλεκτρισμό του συνόλου των υφιστάμενων – 6 συνολικά – ντιζελοκίνητων περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων.