Στην υλοποίηση νέας επένδυσης προχωρά η επιχείρηση «ΕΛΑΙΟΜΥΛΟΣ ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΑΕ». Ειδικότερα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας που αφορά σε εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδας ελαιουργείου. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος αγγίζει τα 502.767,33 ευρώ.

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η ίδρυση και λειτουργία ελαιουργείου, ως και μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων και πρωτογενών υλικών και β) η εμπορία, συσκευασία, τυποποίηση, εισαγωγή εξαγωγή ελαίων, παραγώγων ελαίου, λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων και αγροτικών προϊόντων γενικά.

Το καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 725.000 ευρώ και οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (Γήπεδα, Κτίρια, Μηχανολογικό και Λοιπό εξοπλισμό) την 31.12.2019 ανέρχονται σε 1.074.268.56 ευρώ, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις αυτών σε 107.452,30 ευρώ και η αναπόσβεστη αξία σε 966.816,26 ευρώ. Στη χρήση του 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) ο τζίρος της ξεπέρασε τα 4.030.838,48 ευρώ από 1.023.960 ευρώ το 2018, ενώ εμφάνισε κέρδη προ φόρων 59,337,29 ευρώ από ζημιές 25.949,96 ευρώ το 2018.