Εγκρίθηκε, με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού νόμου επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «BRETAS FAMILY Α.Β.Ε.Ε.», με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή μαρμελάδων και σκευασμάτων ζαχαροπλαστικής. Η νέα επένδυση αναφέρεται στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας μονάδας παραγωγής μαρμελάδας και είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.148.826,44 ευρώ.

Συνεχής επένδυση στην παραγωγή
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2020 η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ποσού 450.000 ευρώ σε κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανήματα.
Όπως επισημαίνει η διοίκηση της BRETAS, οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν οφείλονται στην πολιτική που εφαρμόζει για τον εκσυγχρονισμό και επέκταση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και την παραγωγή νέων προϊόντων άριστης ποιότητας για την ανάπτυξη των πωλήσεων σε αγορές υψηλών απαιτήσεων.

Το 2020 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 6.476.673,10 ευρώ από 6.959.922,03 ευρώ το 2019. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν στα 1.684.053,14 ευρώ και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, και λοιπών εσόδων & κερδών και εξόδων& ζημιών και χρεωστικών τόκων παρέμεινε αποτέλεσμα καθαρά κέρδη προ φόρων 1.652.226,74 ευρώ, έναντι των € 1.754.176,71 ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων διαμορφώθηκε σε 1.254.715,46 ευρώ έναντι 1.309.893,29 ευρώ που ήταν το 2019.

Κύριος στόχος της εταιρείας, που εδρεύει από το 2009 στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Λάρισα, στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας – Αγιάς, είναι η ανάπτυξη της στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων και η δημιουργία ενός ονόματος που θα είναι συνυφασμένο με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου η εταιρεία επενδύει συνεχώς σε συστήματα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, σε τεχνολογικό εξοπλισμό, σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και στην δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και συσκευασιών.