Με απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, επενδυτικού σχεδίου της INWASTE. Η επένδυση αφορά στη δημιουργία μίας νέας σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας στερεών μη επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 4.139.762,75 ευρώ.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2019 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο τα 100.000 ευρώ, έχει ως σκοπό τη λειτουργία μονάδας διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών, μη επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων.

Η λειτουργία της μονάδας προβλέπει την υγειονοποίηση, σταθεροποίηση και αδρανοποίηση των ως άνω στερεών αποβλήτων με σκοπό την ασφαλή απόθεση και τη δευτερογενή επαναχρησιμοποίησή τους. Επίσης στους σκοπούς της εταιρείας είναι και η έρευνα. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από τους κ.κ. Γενοβέφα και Αθανασιάδου, που αποτελούν πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο αντίστοιχα και μέλη τους κ.κ. Άγγελο Γεωργιάδη, Δημήτριο Σαμπρή, Αθανάσιο Δημητριάδη και Ιωάννη Τσουλφαΐδη.