Την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» με δ.τ. «BIOGAS ENERGY A.E.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Η επένδυση αφορά στην ίδρυση υδροπονικού θερμοκηπίου κηπευτικών και είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 461.998,40 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 461.998,40 ευρώ. Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 24.000 ευρώ, ενώ έως το 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) δεν είχε τζίρο.