Σε τροχιά τίθενται τα επενδυτικά σχέδια της βιομηχανίας IKOPLAST. Ειδικότερα, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Μακεδονίας και Θράκης) εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας παραγωγής πλαστικών δοχείων. Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας μονάδας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας στον Δήμο Θέρμης και είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.025.461,87 ευρώ.

Έμφαση στον μηχανολογικό εξοπλισμό
Η IKOPLASΤ A.E. ιδρύθηκε το 1992 από τον Γεώργιο Οικονόμου, οπότε και ξεκίνησε την παραγωγή των πλαστικών δοχείων συσκευασίας χρωμάτων. Αρχικά οι κωδικοί των παραγόμενων προϊόντων ήταν λίγοι και οι injection μηχανές, απλά οι απαραίτητες. Σταδιακά, όμως, η θετική ανταπόκριση των πελατών και η καθιέρωση της εταιρείας στην αγορά, οδήγησαν σε επενδύσεις στον μηχανολογικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα την σημερινή μεγάλη ποικιλία προϊόντων για χημικά αλλά και τρόφιμα όπως επίσης την απεριόριστη ευελιξία στην παραγωγή τους. Οι επενδύσεις αποτελούν μόνιμη πρόκληση για την δεύτερη γενιά της εταιρείας και μελλοντικό όραμα για τις επόμενες που ακολουθούν.

Το 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) η εταιρεία είχε μια αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 19,57% η οποία κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με την αγορά και τον κλάδο, που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Τα κέρδη ανήλθαν 65.785,32 ευρώ έναντι 65.260,08 ευρώ το 2018, ο συνολικός δανεισμός από 466.123,98 ευρώ στις 31/12/2018 διαμορφώθηκε σε 437.462,53 ευρώ στις 31/12/2019 και τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2019 διαμορφώθηκαν σε 748.693,46 ευρώ έναντι € 1.080.705,90 ευρώ.

Πώς καθίσταται ομαλή η μέθοδος παραγωγής
Η παραγωγή πλαστικών δοχείων πραγματοποιείται με έγχυση σε injection πρέσες που τροφοδοτούνται από πνευματικό σύστημα κλειστού κυκλώματος. Η πρώτη ύλη μεταφέρεται από τα σιλό αποθήκευσης στις χοάνες της πρέσας. Πλήθος αυτοματισμών συμβάλλουν στην εφαρμογή του IML, στη συλλογή των έτοιμων προϊόντων και στην παλετοποίηση τους.
Η επιλογή των πρώτων υλών απευθείας από τους παραγωγούς, η ελαχιστοποίηση χειρισμού προϊόντων από ανθρώπινα χέρια, τα εντατικά προγράμματα καθαρισμού από το προσωπικό και οι οργανωμένοι ποιοτικοί έλεγχοι, διέπουν την ομαλή και ελεγχόμενη παραγωγική διαδικασία.