Σε ισχύ από 5 Ιανουαρίου 2022 βρίσκεται η νέα ΚΥΑ για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας απονομής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού σήματος (EU Ecolabel), η οποία περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τους εμπλεκόμενους φορείς, τη διαδικασία αξιολόγησης και την απονομή του σήματος. Σύμφωνα με τη Sustchem, oι αλλαγές που εισάγει αφορούν κυρίως τη διαδικασία αξιολόγησης και σε κάποιο βαθμό τη λειτουργία του Συμβουλίου απονομής, συγκεκριμένα:

• Ο αρμόδιος φορέας απονομής, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης άδειας χρήσης οικολογικού σήματος είναι ο ΕΣΑΟΣ, Εθνικό Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος.
• Συστήνεται από τον ΕΣΥΔ Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων Αξιολόγησης για την απονομή οικολογικού σήματος.
• Το τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ ορίζεται ως αρμόδια η υπηρεσία για την εφαρμογή και την προώθηση του Οικολογικού σήματος.

Το Οικολογικό Σήμα της ΕΕ υπάρχει από το 1992 και αποτελεί την Ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση περιβαλλοντικής αριστείας που απονέμεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Με τη στρατηγική για τα βιώσιμα χημικά (CSS) και την θέσπιση του “eco by design” αποκτά μία νέα οντότητα και εγκυρότητα. Οικολογικό Σήμα (EU Ecolabel) μπορούν να λάβουν διάφορες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως καθαριστικά και υπηρεσίες καθαρισμού, ρούχα, υποδήματα, λιπάσματα κ.ο.κ.