Εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης GR SAMSON FORWARDING AE. Η νέα αυτή επένδυση αναφέρεται στην επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας με κτιριακή επέκταση των εγκαταστάσεων της, με κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων, με προμήθεια συστήματος αποθήκευσης παλετών, μεταφορικών μέσων τύπου κλαρκ και λοιπού εξοπλισμού στον Δήμο Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης. Είναι δε, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.488.704,62 ευρώ. Πέρυσι η εταιρεία κατόρθωσε να καταγράψει αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 0,18% ήτοι από 11.431.710,93 ευρώ το 2019 σε 11.451.517,22 ευρώ το 2020. Το 2020 το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους αυξήθηκε, ήτοι από 6,29% το 2019 κατήλθε σε 6,71% το 2020.

Τα αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε κέρδη 1.012.192,67 ευρώ έναντι κερδών 966.999,83 ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 45.192,84 ευρώ ή σε ποσοστό κατά 4,67%. Το Μικτό κέρδος για το 2020 ανέρχεται σε 1.782.854,74 ευρώ έναντι 1.841.485,84 ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας μείωση 3,27%. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση δηλαδή ανήλθαν σε 49.406,53 ευρώ το 2020 από 46.645,20 ευρώ που ήταν το 2019. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν σε 971.364,79 ευρώ για το 2020 έναντι 985.981,84 ευρώ για το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 1,24%. Ο συνολικός δανεισμός από 1.076.213,98 ευρώ το 2019 αυξήθηκε σε 1.102.668,54 ευρώ το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,54%.