Ήταν 22 Φεβρουαρίου του 1973, όταν στην Αμφιλοχία ιδρύθηκε η εταιρεία «Σύγχρονος Τυροκομική Αφοί Δ. Μπουτσώλη Ο.Ε.», η οποία έλαβε τη σημερινή νομική της μορφή και επωνυμία «Τυροκομική Αμφιλοχίας ΑΒΕΕ», το 2002. Σήμερα, η εταιρεία, που διαθέτει μια μονάδα ολοκληρωμένης και καθετοποιημένης παραγωγής, ικανή να εκτελεί όλο το φάσμα των διεργασιών παραγωγής μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης για την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, κυρίως σκληρών τυριών, πραγματοποιεί μια νέα επένδυση.

Νέες εγκαταστάσεις και μηχανήματα
Πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας (Γ’ κύκλος), το επενδυτικό της σχέδιο. Η νέα επένδυση αφορά στην αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας με την κατασκευή νέων κτιριακών παραγωγικών εγκαταστάσεων και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού (παραγωγή τυριού και τυροπήγματος, πηγμένου γάλακτος για τυρί), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.997.559,33 ευρώ και αντίστοιχου ενισχυόμενου κόστους.

Σήμερα οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότημα συνολικής επιφάνειας 2.894.160 τ.μ., κτισμένο σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 14,2 στρεμμάτων, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για τη δημιουργία αποστειρωμένου περιβάλλοντος. Επίσης, η μονάδα διαθέτει όλες τις ειδικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της, όπως συστήματα, ανοξείδωτα δίκτυα του παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού, άλλα βοηθητικά δίκτυα λειτουργίας της μονάδας, όπως πλήρης εγκατάσταση ψύξης και κλιματισμού, δίκτυο ατμού, νερού και αέρα, ηλεκτρολογικές – μηχανολογικές εγκαταστάσεις & σύστημα βιολογικού καθαρισμού.

Ο κύκλος εργασιών
Κατά τη χρήση 01/07/2019 – 30/06/2020 ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 12.292.340 ευρώ έναντι 12.385.803 ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους στις 122.594 ευρώ έναντι κερδών 198.709 ευρώ που είχε παρουσιάσει στη 01/07/2018 – 30/06/2019.
Αλεξάνδρα Γκίτση