Με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Αττικής εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της MGPACK στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου και ειδικότερα στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» των άρθρων 32 έως 36 αυτού (Γ’ κύκλος).

Η επένδυση αφορά στη δημιουργία νέας μονάδας υπηρεσιών χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων σε μισθωμένο κτίριο στον Δήμο Μεγαρέων Αττικής (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 25.61.22.08, Υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 998.000 ευρώ.

Ο κύκλος των εργασιών της MGPACK, ανήλθε πέρυσι στα 3.078.962,85 ευρώ από 1.425.511,18 ευρώ το 2019, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 603.088,91 ευρώ 295.787,80 ευρώ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 317.531,19 ευρώ από 127.862,96 ευρώ το 2019. Για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση της εταιρείας έχει ως στόχο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, να θέσει την επιχείρηση σε ανοδική πορεία και να την οδηγήσει σε θετικότερα αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να αυξήσει τους συνεχόμενους επιχειρηματικούς κινδύνους από επισφάλειες κ.λπ.

Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εμπορικές της απαιτήσεις έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα διατηρώντας ικανοποιητικά πιστωτικά όρια.