Το πράσινο φως στο επενδυτικό σχέδιο της «ΙΡΙΔΑ Α.Ε.» άναψε με απόφασή του ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας. Η επένδυση συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ύψους 1,91 εκατ. ευρώ αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας μονάδας παραγωγής ιχθυοτροφών.
Στη χρήση του 2020 -τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός- ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 101.189.998,04 ευρώ έναντι 86.653.532,11 ευρώ και παρουσίασε σημαντική αύξηση 16,78%. Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 10.106.084,34 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,53% ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5.215.574,46 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 23,22%. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις από συναλλαγματικές διαφορές δεδομένου ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος οι συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε Ευρώ.

Οι τάσεις επέκτασης
Η εταιρεία κατέχει δύο συνεχόμενα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται στο 20 χλμ Αγρινίου-Άρτας στη θέση Κουβαράς του Δ.Δ. Φυτειών του (νέου) Δήμου Ξηρομέρου, τ.μ. 22.027,15 αξίας κτήσης 91.246,62 ευρώ και αξίας εκτίμησης από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή 413.916,00 ευρώ. Κατέχει επίσης κτιριακό συγκρότημα παραγωγής ζωοτροφών και ιχθυοτροφών την ίδια ως άνω θέση τ.μ. 6.670,66 αξίας κτήσεως βιβλίων 1.543.529,45 ευρώ και αξίας εκτίμησης ανεξάρτητου ορκωτού εκτιμητή 2.340.396 ευρώ. Επίσης η εταιρεία κατέχει ένα γήπεδο επιφανείας 20.092,83 τ.μ. στην ΒΙ.ΠΕ Πατρών αξίας κτήσης 868.000 ευρώ και αξίας εκτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή 770.397,00 ευρώ. Κατέχει τέλος κτιριακό συγκρότημα παραγωγής ζωοτροφών και ιχθυοτροφών στην ίδια ως άνω θέση 5.652,62 τ.μ. και κτίριο γραφείων 249,21 τ.μ. συνολικής αξίας κτήσεως 1.160.500 ευρώ και αξίας εκτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή 1.561,927 ευρώ.
Τον Δεκέμβριο του 2020 η Εταιρεία απέκτησε με Leasing από την ΕΤΕ Leasing όμορο γήπεδο με αυτό του εργοστασίου της στη ΒΙΠΕ Πατρών εκτάσεως τ.μ. 19.786,45 μετά κτιριακών βιομηχανικών εγκαταστάσεων τ.μ. 8.574,62 αξίας συνολικής 2.272.264,04 ευρώ.