Νέα επένδυση υλοποιεί η εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας μονάδας παραγωγής αναψυκτικών στη θέση Αγριά του Δήμου Βόλου και είναι συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 2.105.557,96 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται σε 45% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 947.501,08 ευρώ.

Ενισχυμένος κύκλος εργασιών
Στην οικονομική χρήση του 2019 ο τζίρος της ανήλθε σε 9.684.139,87 ευρώ από 9.365.463,37 ευρώ. Δηλαδή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,40% περίπου με παράλληλη μείωση του κόστους πωλήσεως κατά 1,03% περίπου. Tα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 1,52%, τα δε έξοδα λειτουργίας διαθέσεως μειώθηκαν κατά 3,48%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες δαπάνες που έγιναν στον τομέα των αμοιβών και των logistics, ενώ υπήρξε σταθεροποίηση στα κόστη προβολής και διαφήμισης στα ΜΜΕ και στα κόστη διάθεσης στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ ή την αγορά.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν στη χρήση 2019 κατά 78,78% περίπου, απόρροια των αυξημένων αναγκών για τραπεζική χρηματοδότηση τόσο σε κεφάλαιο κίνησης, όσο κυρίως για τη χρηματοδότηση, με τη μορφή leasing, του επενδυτικού μας προγράμματος που έχει υποβληθεί στα πλαίσια του ν.4399/2016.Στα χρηματοοικονομικά έξοδα πέραν των τόκων βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού 228.731,09 ευρώ περιλαμβάνονται και προμήθειες τραπεζών για έκδοση εγγυητικών επιστολών ποσού 180,00 ευρώ, τόκοι και έξοδα factoring ποσού 38.012,14 ευρώ και λοιπά τραπεζικά έξοδα ποσού 14.218,08 ευρώ.

Η ΕΨΑ από το 1924 διανύει την επιτυχημένη πορεία της στην ελληνική αγορά. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου που βρίσκονται στην Αγριά, κοντά στο Βόλο, περιλαμβάνουν το χώρο παραγωγής, τις αποθήκες και τα γραφεία και καταλαμβάνουν έκταση 24 στρεμμάτων. Εσωτερικά το εργοστάσιο έχει εκσυγχρονιστεί και διαθέτει πια δυο γραμμές παραγωγής, μια για τις γυάλινες και τις πλαστικές φιάλες ΡΕΤ και μια για τα κουτιά αλουμινίου.