Στον Αναπτυξιακό νόμο και συγκεκριμένα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων υπήχθη το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΥ Α.Ε.Β.Ε.». Σχετική απόφαση έλαβε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Η επένδυση αφορά στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας κατασκευής και εμφιάλωσης φιαλιδίων υγραερίου και είναι επιλέξιμου κόστους 2.998.691,62 ευρώ. Το 2019 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 1.838.098,06 ευρώ ενώ ο αντίστοιχος του 2018 ήταν 1.315.934,42 ευρώ.

Τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού 264.826,72 ευρώ το 2019, έναντι κερδών ποσού 183.767,54 ευρώ το 2018, τα έξοδα διοίκησης – διάθεσης της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 259.384,19 ευρώ έναντι 199.606,49 ευρώ το 2018. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους -5.930,65 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το 2018 ήταν κέρδη ποσού -11.800,89 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2019 ανέρχονται σε ποσό 146.117,61 ευρώ έναντι 152.048,26 ευρώ το 2018.