Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τροποποιείται η υπό στοιχεία 257949/Π05/7/00077/ Γ/2/7/2021 (Β’ 3108) απόφαση, για την υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της. Η επένδυση αφορά στην επέκταση μονάδας παραγωγής τυροκομικών με παράλληλη παραγωγή νέων προϊόντων στη θέση Πύλης του Δήμου Πιαλείων της Περιφέρειας Καρδίτσας. Το επενδυτικό σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί μόνο με ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών, χωρίς τη χρήση τραπεζικού δανείου.

Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε ύψος 2.272.000 ευρώ. Το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται σε 55% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό φορολογικής απαλλαγής 1.249.600 ευρώ. Η ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ είναι ελληνική ΑΕ με έδρα τον Παραπόταμο Τρικάλων. Κύριες δραστηριότητές της αποτελούν η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία παντός είδους τυριών, τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων και των υποπροϊόντων αυτών, την εισαγωγή των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα από το εξωτερικό και την εξαγωγή αυτών σε οιαδήποτε χώρα του εξωτερικού. Στην οικονομική χρήση του 2019, ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε στα 6,9 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ.