Την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «LABEL PRESS» στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» των άρθρων 32 έως 36 του ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), του Αναπτυξιακού Νόμου ενέκρινε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Αττικής. Η επένδυση αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας κατασκευής και εκτύπωσης ετικετών, με την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού σε υφιστάμενο μισθωμένο κτίριο στον Δήμο Αχαρνών, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 804.838 ευρώ.

Στη χρήση του 2019, (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) ο τζίρος της ανήλθε σε 2,388 εκατ. ευρώ από 2,283 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 598.280,07 ευρώ έναντι 517.269,90 ευρώ που ήταν το 2018. Η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 598.280,07 ευρώ από 517.269,90, και η φορολογική της υποχρέωση ανέρχεται σε 144.014,08 ευρώ έναντι 151.247,19 ευρώ, έτσι τα αποτελέσματα μετά φόρων ανέρχονται σε 454.265,99 ευρώ από 366.022,71 ευρώ που ήταν στη χρήση του 2018.