Εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας, του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» που αφορά στην επέκταση μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων μέσω της δημιουργίας νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων και συσκευαστηρίου.

Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος είναι 3 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας το 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) διαμορφώθηκε στα 24,049 εκατ. ευρώ, έναντι 23.767.305,89 ευρώ το 2019 και τα μετά από φόρους αποτελέσματα σε 3.157.884,89 ευρώ.