Το «πράσινο φως» για την χορήγηση του κινήτρου της ταχείας αδειοδότησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών της εταιρείας Mytilineos και των θυγατρικών της, έδωσε με πρόσφατη απόφασή του η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Να σημειωθεί πως η επένδυση χαρακτηρίσθηκε σύμφωνα απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) ως Στρατηγική και εντάχθηκε στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης». Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί θα έχουν συνολική ισχύ 1.415,82 MW και θα τοποθετηθούν σε εκτάσεις στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου, που έγινε αποδεκτό κατά την εισήγηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», βάσει του υποβληθέντος επενδυτικού φακέλου, ανέρχεται σε 849.490.200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της Mytilineos θα γίνει με ίδια κεφάλαια που αφορούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή/και αξιοποίηση ταμειακών διαθεσίμων σε ποσοστό 20% και με δανειακά κεφάλαια σε ποσοστό 80%. Το ποσό των κεφαλαίων ανά πηγή χρηματοδότησης θα καθοριστεί ακριβώς με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτού. Σύμφωνα με τη σχετική έγκριση ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση της επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 15 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.