Θετικά προχωρά το 2023 για τον Όμιλο LOULIS FOOD INGREDIENTS καθώς οι Πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν στα 100,13 εκατ. ευρώ από 97,59 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά 2,61%.Αντίστοιχα, στην εταιρεία οι πωλήσεις ανήλθαν στα 87,66 εκατ. ευρώ από 85,98 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,95%. Όσον αφορά Καθαρά Κέρδη Χρήσης στον Όμιλο για το πρώτο εξάμηνο (κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας) ανήλθαν στα 5,29 εκατ. ευρώ από 2,04 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 και ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 2,09% το πρώτο εξάμηνο του 2022 αυξήθηκαν σε 5,29% το πρώτο εξάμηνο του 2023. Τα καθαρά κέρδη χρήσης της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 5,02 εκατ. ευρώ από 0,82 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκαν από 0,96% το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε 5,73% το πρώτο εξάμηνο του 2023.

+Η προβλεπόμενη πορεία για το δεύτερο εξάμηνο του 2023, σύμφωνα με τον Όμιλο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσθετη αβεβαιότητα στην εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια αγορά ως αποτέλεσμα των εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και του δύσκολου μακροοικονομικού περιβάλλοντος με τις πληθωριστικές πιέσεις, τις αυξήσεις στα επιτόκια και τις αναταράξεις στην αγορά ενέργειας. Πάντως, εκτιμά πως η ανταγωνιστική παραγωγική βάση, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εφοδιασμού, οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και η επάρκεια χρηματοοικονομικής ρευστότητας είναι σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.