Τα €43.925.228 άγγιξε ο κύκλος εργασιών της «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» για το έτος χρήσης 2022, από €36.416.025 το 2021, πετυχαίνοντας σημαντική αύξηση. Το μικτό κέρδος για το 2022 ανέρχεται σε €6.118.042 έναντι €5.850.136 το 2021, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων για ανήλθαν σε κέρδη €271.638 έναντι κερδών €79.157 το 2021. «Κατά την διάρκεια του 2022 συνεχίσθηκαν οι -κοινωνικές και οικονομικές- συνέπειες της πανδημίας του Covid-19.

Παράλληλα, οι διεθνείς τιμές των πρώτων υλών είχαν έντονα ανοδικές τάσεις πριν επανέλθουν σε χαμηλότερα επίπεδα προς το τέλος του έτους. Σημαντικός αρνητικός παράγοντας υπήρξε και ο υπερ-διπλασιασμός στο κόστος της ενέργειας που έχει συμπαρασύρει και λοιπές αυξήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η συνεχιζόμενη αυξητική τάση των επιτοκίων δανεισμού (Euribor 3m και 6m) από τα μέσα του 2022 πλήττει κάθε δανειζόμενο νομικό και φυσικό πρόσωπο.

Στις συνθήκες αυτές, η Εταιρεία είχε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 21%» αναφέρει η διοίκηση της γνωστής και ως «Μύλοι Κρήτης» εταιρείας, που δραστηριοποιείται από το 1928 στην παραγωγή αλεύρων, σύνθετων ζωοτροφών και βιομάζας. Από το έτος αναφοράς δεν έλειψαν και οι επενδύσεις, και πιο συγκεκριμένα: α) Αγορά και βελτίωση μηχανημάτων, αξίας €69.426. β) Αγορά μεταφορικών μέσων αξίας €47.088. γ) Αγορά λοιπού εξοπλισμού αξίας €46.054.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στα ακόλουθα:
• Μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα κατά 15% με την αντικατάσταση χρήσης μη ανανεώσιμων καυσίμων με βιομάζα.
• Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων.