Η Εταιρεία ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 16/11/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, ορίστηκε ο Χρήστος Λιόσης ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, αντικαθιστώντας τον Στέφανο Βόκολο ο οποίος την 16/11/2021 παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του. Ο κ. Λιόσης είναι Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει τετραετή εργασιακή εμπειρία στη Διοικητική Λογιστική και στην Ελεγκτική. Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος της Εταιρείας.