Μνημόνιο συνεργασίας, με σκοπό την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, για την υποστήριξη και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπέγραψαν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Το μνημόνιο αφορά δράσεις όπως η από κοινού αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στην ΕΕ και η πρόσβαση των ΜμΕ σε αυτά και η κοινή υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.