Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε, κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Νοεμβρίου 2021, αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος μικτού ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή, έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2021.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων, και έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021, οι οποίες έχουν ως ακολούθως: Αποκοπή δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021: Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 (δηλαδή πριν την 19η Νοεμβρίου 2021 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η Εταιρεία).

Δικαιούχοι προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 9 Νοεμβρίου 2021 (record date) και ορίζεται ως έναρξη πληρωμής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 η Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021. Οι λεπτομέρειες καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία με μεταγενέστερη ανακοίνωση.