Το πράσινο φως στην ένταξη της επένδυσης της CVBtech HELLAS στον Αναπτυξιακό Νόμο άναψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Η νέα επένδυση αφορά στη δημιουργία μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων από πολυμερή και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 3.000.000 ευρώ.

Η εταιρεία, μοναδικός εταίρος της οποίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία CONVEYOR BELT TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συστήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 2019. Το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο της ορίσθηκε στα 400.000 ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιουχικές ή εγγυητικές εισφορές. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου έχει εισφερθεί από την εταίρο «CONVEYOR BELT TECHNOLOGIES LIMITED». Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Βόλου Μαγνησίας, τα δε γραφεία της βρίσκονται στην Α ́ΒΙΠΕ Βόλου.