Ο ΔΕΔΔΗΕ σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976 (ΦΕΚ 3150/Β/30.07.2020) για εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών (ΜΑΓ) εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60kW, εξέδωσε δύο ανακοινώσεις στις 30/9/2020 και στις 20/10/2020 με τις οποίες καλεί ενδιαφερόμενους για εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60kW, να υποβάλλουν αιτήσεις με τα αναγκαία δικαιολογητικά για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ).

Στα ΜΔΝ η συνολική ισχύς των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών που θα εγκατασταθούν σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα, θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ. Η μέγιστη ολική ισχύς των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών στα ΜΔΝ προσδιορίζεται από τα διαθέσιμα περιθώρια ισχύος διείσδυσης των ΑΠΕ στα Ηλεκτρικά Συστήματα-Συμπλέγματα των ΜΔΝ. Τα αναγκαία έντυπα αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ με τη 2η ανακοίνωση στις 20/10/2020 και θεωρητικά μπορούν να εκκινήσουν οι αιτήσεις. Μία αίτηση σύνδεσης θα θεωρείται πλήρης και ορθή και θα γίνεται αποδεκτή από τον ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον έχουν συνυποβληθεί ορθά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αυτά θα καθοριστούν στο έντυπο Αίτησης Σύνδεσης.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου αίτησης σύνδεσης διαπιστωθούν λάθη, ελλείψεις ή αναντιστοιχίες ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα, ο φάκελος θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο με έγγραφη και τεκμηριωμένη ενημέρωση.
Αναφορικά με τα αιτήματα για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών, που είχαν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ μετά την έκδοση του ν.4203/2013 και μέχρι την αναστολή υποδοχής αιτημάτων με την από 20.12.2013 Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, δεδομένου ότι εκκρεμούσε η έκδοση της παρούσας Υ.Α. καθορισμού της αδειοδοτικής διαδικασίας. Αυτά θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου από τους ενδιαφερόμενους.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η τιμή ενέργειας θα ισούται με 157 Euro/MWh και θα απομειώνεται αυτόματα σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα με βάση τη σωρευτική συμβασιοποιημένη ισχύ των έργων.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών στις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων ή οικισμών προ του 1.923, καθώς και εντός δασικών εκτάσεων, αναδασωτέων και δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τα άρθρα 45, 53 και 58 του ιδίου νόμου (ν. 998/1979).
β. Εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικής δραστηριότητας, κατόπιν γνώμης από τον φορέα του οργανωμένου υποδοχέα.
γ. Σε λιμένες (χερσαία έκταση) επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΜΑΓ κάθετου άξονα και εγκατεστημένης ισχύος έως πέντε (5) kW, που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και από εκπαιδευτικούς ή/και ερευνητικούς φορείς στο δώμα ή στέγη νομίμως υφιστάμενων κτιρίων, για το χρονικό διάστημα που λειτουργούν για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς ή για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων.

Οι σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος έως και εξήντα (60) kW συνδέονται στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης. Η σύνδεσή τους στο δίκτυο, όταν είναι εφικτή, μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω σχήματος ανεξάρτητου παραγωγού που θα λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής στη βάση της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) όπως ισχύει, είτε μέσω σχήματος αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Για την εγκατάσταση σταθμών της περίπτωσης α’ πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση μέσω υφιστάμενης ή νέας οδού. Τα απαιτούμενα έργα οδοποιίας εξυπηρέτησης της πρόσβασης στους εν θέματι σταθμούς, θεωρούνται συνοδά έργα της εγκατάστασης αυτής.

Σε κάθε περίπτωση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συγκεκριμένων έργων, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία (εκπόνηση ΜΠΕ για την έκδοση ΑΕΠΟ ή υποβολή αιτήματος για την υπαγωγή σε ΠΠΔ) κατόπιν της κατάταξης αυτών, σύμφωνα με τους πίνακες έργων και δραστηριοτήτων της υπ’ αρ. 37674/2016 (Β΄ 2471) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τη χωροθέτηση σταθμών της περίπτωσης α΄, εφαρμόζονται με διαφοροποιήσεις οι διατάξεις περί αιολικών σταθμών του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (υπ’ αρ. 49828/2008 κοινή υπουργική απόφαση – Β΄ 2464/2008) (εφεξής ΕΠΧΣΑΑ – ΑΠΕ). Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών εντός πολυγώνου αδειοδοτημένου ή υπό αδειοδότηση αιολικού σταθμού. Οι σταθμοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού και Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας.

Για την εγκατάσταση των ΜΑΓ συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων αυτών, καθώς και τις αναγκαίες κατασκευές που συνοδεύουν την εγκατάστασή τους, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Επιπλέον, έχουν τεθεί περιορισμοί και αποστάσεις ασφαλείας απο άλλες δραστηριότητες, υποδομές και άλλες ΜΑΓ, ενώ τίθενται όρια για τη δημιουργία σκίασης σε μεμονωμένη νομίμως υφιστάμενη κατοικία και εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου θορύβου.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία χορήγησής της και παρατείνεται για άλλους δώδεκα μήνες (μέγιστη συνολική διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης, συνυπολογιζομένης της παράτασης είναι 18 μήνες από τη χορήγηση της), εφόσον εντός του χρονικού διαστήματος των έξι μηνών από τη χορήγηση της, υποβληθεί πλήρης φάκελος για τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να κάνει αποδοχή της προσφοράς Σύνδεσης εντός δύο (2) μηνών από την διατύπωση προσφοράς σύνδεσης και να καταβάλλει εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1, άρθρο 34 του ν. 4342/2015. Με την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει αιτήματα για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή, καθώς και για σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), με τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. για σταθμούς στο Διασυνδεμένο Σύστημα ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., για σταθμούς στα ΜΔΝ.

Πιο συγκεκριμένα, για σταθμούς που εγκαθίστανται σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας κατά το στάδιο σύναψης της σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ, προσκομίζεται η έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Επίσης, δεν ικανοποιούνται περισσότερα από δύο αιτήματα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ανά φορείς στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ποσοστό άνω του 50%. Το ιδιο ισχύει στην περίπτωση αιτημάτων για σταθμούς, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται σε ευθεία απόσταση, ανάπτυξη νέου δικτύου μέσης τάσης μήκους άνω των χιλίων (1.000) μέτρων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΓ
H αίτηση σύνδεσης ΜΑΓ στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί τη προσκόμιση πολλών πιστοποιήσεων και εκθέσεων δοκιμών εξοπλισμού, που είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν διαθέτουν οι κατασκευαστές των ΜΑΓ ή είναι οικονομικά/χρονικά δυσβάστακτο να αποκτήσουν. Το μόνο σίγουρο είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι διαθέσιμες βεβαιώσεις πιστοποιήσης απο το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976 (ΦΕΚ Β’ 3150/30.07.2020).

ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Α/Γ 60KW ΣΕ ΜΔΝ
Στο συγκεκριμένο άρθρο πραγματοποιούμε μελέτη της οικονομικής απόδοσης μιας ΜΑΓ ευρωπαϊκής κατασκευής ισχύος 60kW σε ένα ΜΔΝ με υψηλό αιολικό δυναμικό της τάξης των 9,3m/s στο ύψος πλήμνης (31m) κλάσης ΙΕC IA. Συγκεκριμένα, έχει εκτιμηθεί μια καμπύλη Weibull με συντελεστές k=2,2 και c=10,5m/s, αντιπροσωπευτικοί για νησί του Αιγαίου πελάγους. Έχουν τεθεί απώλειες 15% στην ακαθάριστη εκτιμώμενη ενεργειακή παραγωγή.
Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εικόνα της επένδυσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόσβεση των ιδίων κεφαλαίων πραγματοποιείται στα 7,5 έτη.
Η επένδυση δίνει εσωτερικό βαθμό απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ίσο με 16,1% και Καθαρά Παρούσα Αξία ίση με 147.000 ευρώ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Απο το παράδειγμα που μελετήσαμε, διαπιστώνουμε ότι η ΜΑΓ σε ένα μέρος με εξαιρετικό αιολικό δυναμικό, όπως σε πολλά μέρη των ΜΔΝ, αποτελεί μια πολύ αποδοτική επένδυση για την οποία, όμως, είναι σημαντικό να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

• Υπάρχουν ελάχιστες α/γ διαθέσιμες κλάσης ΙΕC IA για ισχυρό αιολικό δυναμικό, οι οποίες είναι σε θέση να αντέξουν συνθήκες ισχυρού ανέμου, ενώ είναι άγνωστο αν παρέχονται απο τον κατασκευαστή εγγυήσεις για 20 έτη.
• Είναι αβέβαιο αν κατασκευαστές ΜΑΓ έχουν όλες αυτές τις πιστοποιήσεις, που απαιτεί ο ΔΕΔΔΗΕ στη φόρμα αίτησης σύνδεσης.
• Η μέγιστη απόσταση 1000m απο δίκτυο μέσης τάσης είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας σε συνδυασμό και με τις αποστάσεις ασφαλείας και όρια που πρέπει να τηρούνται. Αυτό ζητείται απο τον επενδυτή να το αναφέρει σε υπεύθυνη δήλωση.
• Θα πρέπει να υπολογίζεται η πιθανή δυσκολία πρόσβασης στα ΜΔΝ που θα επιφέρει μειωμένη διαθεσιμότητα, βλάβες λόγω άγριου περιβάλλοντος νησιών (ισχυρές ριπές, σκόνη, αλατότητα, κεραυνικά πλήγματα), οπότε και μείωση της ενεργειακής παραγωγής αλλά και κοπωτική φόρτιση της ίδιας της ΜΑΓ.
• Στα Μη Δισυνδεδεμένα Νησιά υπάρχουν περιορισμοί στη λειτουργία λόγω τεχνικών ελαχίστων των θερμικών σταθμών (setpoints) τα οποία θα πρέπει να υπολογιστούν στην εκτιμώμενη ενεργειακή παραγωγή. Αυτό δε θα ισχύει στα νησιά που άμεσα προβλέπεται να διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα.
• Απαιτείται για τη χρηματοδότηση του έργου να έχει ολοκληρωθεί ετήσιο μετρητικό πρόγραμμα με ιστό στην υποψήφια θέση της ΜΑΓ και να έχει πραγματοποιηθεί πλήρη μελέτη αιολικού δυναμικού- ενεργειακής παραγωγής αλλά και καταλληλότητας ΜΑΓ.
• Τέλος, θα πρέπει να μελετηθούν σε βάθος όλοι οι χωροταξικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί που έχουν τεθεί στις ΜΑΓ αλλά και οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε νησί, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τοπικές αντιδράσεις.