Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού νόμου και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΩΝ/ΝΟΣ & Κ. ΒΑΜΒΑΣ Ανώνυμη Εταιρία» με δ.τ. «ΒΑΜΒΑΣ FROST». Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας μονάδας παραγωγής ψυκτικών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 28.25.13.01, Κατασκευή ψυκτικών προθηκών (βιτρινών – ψυγείων)), στο Δήμο Κοζάνης και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.135.714,54 ευρώ.

Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της περασμένης οικονομικής χρήσης υπέστη μείωση του κύκλου εργασιών της, της τάξης του 23% κυρίως λόγω του ότι δε λειτούργησε τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του πρώτου κύματος της πανδημίας Covid-19. Συγκεκριμένα ο τζίρος της υποχώρησε στα 4,498 εκατ. ευρώ, από 5,847 εκατ. ευρώ το 2019, τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν στις 886.343 ευρώ έναντι 941.634 ευρώ και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στις 670.049 ευρώ έναντι 720.116 ευρώ.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2020 το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας ήταν 2.566.768,83 ευρώ. Σκοπός της εταιρείας είναι να σταθεροποιήσει τις σχέσεις με τους κύριους μας πελάτες και μέσω της σχέσης καλής εμπιστοσύνης και της κατάλληλης τεχνογνωσίας που έχει να αυξήσει τον αριθμό των παραγγελιών με απώτερο σκοπό να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών της.