Το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net Metering), δηλαδή η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στη στέγη ενός ακινήτου, μπορεί να μειώσει έως και να μηδενίσει το ενεργειακό κόστος μιας εγκατάστασης. Έτσι, όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεόνασμα «αποθηκεύεται» στο δίκτυο και χρησιμοποιείται όταν η παραγωγή δεν επαρκεί. Ο τελικός συμψηφισμός πραγματοποιείται κάθε τρία έτη και συνεπώς, το φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει πρακτικά να σχεδιάζεται με βάση την ετήσια κατανάλωση. Έτσι, η σωστή μελέτη, κατασκευή και παρακολούθηση των Φωτοβολταικών Συστημάτων που εγκαθίστανται παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση και την αποτελεσματικότητα τους.

Με την αύξηση της απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών και τη μείωση του κόστους τους, τα φωτοβολταϊκά συστήματα για επιχειρηματική και βιομηχανική χρήση έχουν αυξηθεί σε δημοτικότητα. Οι πολιτικές συμψηφισμού επιτρέπουν σε όσους διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες να συμψηφίζουν την ηλεκτρική ενέργεια, οδηγώντας σε σημαντική απόδοση αυτές τις επενδύσεις. Η MGD Energy, με εμπειρία στην κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε όλη την Ελλάδα, έχει την τεχνογνωσία να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε βιομηχανικά, εμπορικά ή οικιτσικά κτίρια. Χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα μέσα προκειμένου να προτείνει την καλύτερη τεχνοοικονομικά λύση, βάσει του ενεργειακού προφίλ της επιχείρησης που αναλαμβάνει. Επιπλέον, η MGD Energy, είναι η πρώτη εταιρεία κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών Ενεργειακού Συμψηφισμού στη Μέση Τάση στην Ελλάδα, και έχει υλοποιήσει συνολικά έργα συνολικής ισχύος άνω των 40 MW.

Πώς λειτουργεί μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος;

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα (παραγόμενη ενεργεια), τροφοδοτεί αρχικά τις καταναλώσεις της εγκατάστασης, που είναι σε λειτουργία τη δεδομένη στιγμή. Στην περίπτωση που μέρος της παραγόμενης ενέργειας περισσεύει, αυτή διοχετεύεται στο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας (Εγχεόμενη ενέργεια), ενώ όταν η εγκατάσταση χρειάζεται επιπλέον ενέργεια, αυτή απορροφάται από το δίκτυο (Απορροφώμενη ενέργεια).
Οι τρεις αυτές ποσότητες ενέργειας (Παραγόμενη, Εγχεόμενη και Απορροφώμενη), καταγράφονται από δύο μετρητές και συγκεκριμένα: η εγχεόμενη και η απορροφώμενη, με τη βοήθεια μετρητή διπλής κατεύθυνσης-καταμέτρησης. Ο μετρητής αυτός εγκαθίσταται στη θέση του υφιστάμενου, με ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ. Ενώ η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό, με τη βοήθεια άλλου μετρητή, ο οποίος εγκαθίσταται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, συνήθως μαζί με το φωτοβολταϊκό. Από τη διαφορά Απορροφώμενη-Εγχεόμενη, προκύπτει η χρεωστέα ενεργεια, αυτή δηλαδή που προμηθεύεται ο ιδιοκτήτης από τον πάροχο και για την οποία χρεώνεται από αυτόν. Εφόσον, η απορροφώμενη ενεργεια είναι μικρότερη ή ίση από την εγχεομενη, τότε η χρέωση για την ενέργεια είναι μηδενική.
Η παραγόμενη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό, καταμετράται επίσης, για τον υπολογισμό της συνολικής κατανάλωσης στην εγκατάσταση, η οποία και επηρεάζει, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, κάποιες από τις χρεώσεις (ΥΚΩ). Τέλος, το ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας, το οποίο καταναλώνεται απευθείας στην εγκατάσταση, είναι ο ταυτοχρονισμός παραγωγής-κατανάλωσης, που επηρεάζει σε κάποιο βαθμό το μέγεθος της εξοικονόμησης: Όσο μεγαλύτερος είναι ο ταυτοχρονισμός, τόσο μεγαλύτερη η εξοικονόμηση στον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι κερδίζει ο καταναλωτής;

Η εξασφάλιση χαμηλής, αλλά και σταθερής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για 25 έτη, ανεξάρτητα μάλιστα από όλες τις μελλοντικές αυξήσεις της τιμής του, καθιστούν το Net-Metering ιδιαίτερα συμφέρον, για τους περισσότερους τουλάχιστον καταναλωτές αλλά και για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα για μεγαλύτερες καταναλώσεις σε κατοικίες, αλλά και για (όλες σχεδόν) τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις, η απόσβεση της επένδυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μέχρι τρία έτη. Αυτό σημαίνει ότι, για τα επόμενα 20-22 έτη, ο ιδιοκτήτης Net-metering απολαμβάνει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Η επένδυση συνδέεται τελικά με μια ετήσια απόδοση κεφαλαίου, που σχεδόν πάντα ξεπερνάει το 16% και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι γύρω στο 20%, αποδόσεις που είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, ειδικά εάν συγκριθούν με τα τρέχοντα τραπεζικά επιτόκια.

Βασικές προϋποθεσεις για την εγκατάσταση
Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης, ή σε όμορό τους, ενώ επιτρέπεται η εγκατάσταση τόσο σε κτίρια όσο και επί του γηπέδου. Το όριο ισχύος για καταναλώσεις Χαμηλής Τάσης τίθεται στα 20kW για το διασυνδεδεμένο σύστημα ή μέχρι 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ορίου των 20kW. Σε περίπτωση Μέσης Τάσης το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ισχύος Φωτοβολταϊκού συστήματος τίθεται, πλέον, στα 3 MW. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν την κυριότητα, είτε εκμισθώνουν το χώρο εγκατάστασης.

Συνοψίζοντας, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η εφαρμογή του προγράμματος net metering, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη όπως, τη σημαντική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, την προστασία του καταναλωτή από μελλοντικές αυξήσεις των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και την στροφή σε βιώσιμες και φιλικές ως προς το περιβάλλον λύσεις παραγωγής ενέργειας, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει το πράσινο προφίλ της επιχείρησης. Τέλος, για την εφαρμογή του προγράμματος δεν απαιτούνται δαιδαλώδεις διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι αρκετά σύντομος.

Λύσεις απομακρυσμένης παρακολούθησης φωτοβολταϊκών μέσω της εφαρμογής MyMGD
Επιπλέον, λύσεις απομακρυσμένης παρακολούθησης των φωτοβολταϊκών συστημάτων συμβάλουν καθοριστικά στην πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Μια τέτοια λύση είναι το MyMGD, το οποίο προσφέρει στους πελάτες της MGD Energy υπηρεσίες που προλαμβάνουν τυχόν απρόοπτα προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν την παραγωγή ενέργειας ή ακόμη και να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μέσω του συστήματος παρακολούθησης η MGD Energy συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με την παραγωγή, την απόδοση, τη συντήρηση κ.λπ., ενεργώντας άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της μονάδας, ενώ παράλληλα παρέχει σημαντικά reports για την κατάσταση της μονάδας. Τέλος, ο πελάτης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για όλα τα δεδομένα της λειτουργίας και συντήρησης του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Η MGD Energy συμβάλει για περισσότερα από 10 χρόνια στη βιωσιμότητα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έργα ΑΠΕ υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και επενδύοντας στην καινοτομία φέρνοντας στην αγορά νέες εφαρμογές και υπηρεσίες, η MGD Energy συμβάλει καθοριστικά στη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη.