Εκτόξευση της τάξεως του 519% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της μεταλλουργικής βιομηχανίας Mevaco για το γ’ τρίμηνο της χρήσης του 2021, ανερχόμενος σε 7.191,74 χιλ. ευρώ, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη 819,26 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Όπως σημειώνει η εταιρεία, η δραστηριότητά της και τα θεμελιώδη οικονομικά της μεγέθη ουδόλως επηρεάσθηκαν τόσο από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, όσο και από τις συνέπειες της εξάπλωσης του Covid -19.

Η διοίκηση της εταιρείας, εκτιμά ότι δεν υφίσταται οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα της, καθόσον η ανταγωνιστική παραγωγική βάση, οι άρτιες εγκαταστάσεις και υποδομές της, οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και η διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και των ικανοποιητικών/επαρκών ταμειακών διαθεσίμων, σε συνδυασμό με το ύψος των προς εκτέλεση παραγγελιών της, με βάση και το ευρύτερο συμβασιοποιημένο αντικείμενό της (εντός και εκτός Ελλάδος) είναι τα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της, που επιτρέπουν στην εταιρεία να αντιμετωπίσει προσηκόντως την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτής και να περιορίζει τις δυσμενείς συνέπειες στο μικρότερο δυνατό βαθμό.