Με θετικό πρόσημο έκλεισε η περασμένη χρονιά για την Μέγας Γύρος Α.Ε., με το κομμάτι της έρευνας να πρωταγωνιστεί στην στρατηγική της εταιρείας. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στη χρήση 2023 σε 61.232 χιλ. ευρώ έναντι 56.835 χιλ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας αύξηση 7,7%. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 5.627 χιλ. ευρώ έναντι 5.041 χιλ. ευρώ, ήτοι αυξήθηκαν κατά 11,6%.

Έμφαση στην καινοτομία
Η Μέγας Γύρος προχώρησε σε δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης ύψους 108 χιλιάδων ευρώ για το παραπάνω χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος διαθέτει σύγχρονο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Η υψηλής ειδίκευσης επιστημονική ομάδα του τμήματος ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων καθώς και με τη διαρκή βελτίωση των υφισταμένων, σύμφωνα με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις αυξημένες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας πιστοποιημένα συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP -ISO 22000 και IFS (International Food Standards).

Μέσω των συστημάτων αυτών, σύμφωνα με την εταιρεία, ακολουθούνται οι αυστηρότεροι κανόνες υγιεινής και τηρούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν εκτός από την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος εκτός από την εφαρμογή των υπαρχόντων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας έχει θεσπίσει εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου για την διαρκή βελτίωση τους. Έτσι ολόκληρη η παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες από εκπαιδευμένο προσωπικό, παρακολουθούνται και καταγράφονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου της παραγωγής, ενώ παράλληλα τηρούνται τα αναγκαία αρχεία που αποδεικνύουν την ασφάλεια των προϊόντων.