Η ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε συνέχισε και το 2022 το επενδυτικό της πλάνο με επενδύσεις άνω των 11,5 εκατ. ευρώ σε ακίνητα, μηχανολογικό εξοπλισμό και συστήματα ποιοτικού ελέγχου, εισάγοντας νέες καινοτομίες σε γραμμές παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας.Οι επενδύσεις της εταιρείας πίσω από τα brand EveryDay, BabyCare, Sani κ.ά, προστέθηκαν σε ένα επενδυτικό πλάνο που αγγίζει τα 210 εκατ. ευρώ και ξεκίνησε το 2022. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Διοίκηση της στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το 2022, οι παραπάνω επενδύσεις αξιοποιήθηκαν τόσο για ενδυνάμωση της θέσης της στο εσωτερικό, όσο και για ισχυροποίηση της παρουσίας της στις χώρες του εξωτερικού. Σημειώνεται πως το διάστημα 2010 – 2021, η ΜΕΓΑ αύξησε το συνολικό τζίρο της κατά 230% και οι εργαζόμενοί της αυξήθηκαν κατά 160%, στελεχώνοντας τις νέες γραμμές παραγωγής.

Όσον αφορά στον κύκλο εργασιών για το 2022 αυτός ανήλθε σε 254.232.069,62 ευρώ έναντι 236.815.658,58 ευρώ της χρήσης 2021, ήτοι αύξηση 7,35%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 6.471.014,36 ευρώ έναντι 9.414.912,64 ευρώ, καταγράφοντας μείωση 31,27%. Σύμφωνα με την εταιρεία η μείωση αυτή οφείλεται στην εξαιρετικά μεγάλη αύξηση του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών.

«Τρέχει» το πρόγραμμα Act Green
Όσον αφορά στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της ΜΕΓΑ, αυτοί εστιάζονται στην ανακύκλωση υλικών, στη μείωση των έμμεσων και άμεσων εκπομπών CO2, στη χρήση ΑΠΕ κατά την παραγωγή, στην υπεύθυνη χρήση πρώτων υλών και στην πλήρη ενσωμάτωση των Αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στην παραγωγική διαδικασία. Με στόχο οι παραπάνω στόχοι να ενταχθούν σε ένα Στρατηγικό Πρόγραμμα Βιωσιμότητας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η εταιρεία δημιούργησε το Πρόγραμμα Act Green, που ενσωματώνει τρεις σημαντικούς πυλώνες για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Redesign – Reduce – Recycle.