Την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις μονάδας της εταιρείας με την επωνυμία «MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τα στοιχεία του ερωτηματολογίου και των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί, αποφάσισε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 22/11/2012, εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής και διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Δραστηριοποιείται ενεργά στην έρευνα και στην ανάπτυξη, όπως επίσης, την παραγωγή και προώθηση φαρμακευτικών μορίων, γενοσήμων, ιατρικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής.

Το 2019, τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 4.943.915 ευρώ από 4.865.402 ευρώ το 2018, το μεικτό κέρδος σε 1.538.942 ευρώ έναντι 1.455.827 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5,7%, τα κέρδη προ φόρων συρρικνώθηκαν στα 512.061 ευρώ από 1.132.711 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 389.266 ευρώ από 804.225 ευρώ. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2019 εμφανίζονται αυξημένα κατά 7,9% και διαμορφώθηκαν σε 285.244 ευρώ έναντι 264.283 ευρώ.