Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Μαθιός Πυρίμαχα γνωστοποίησε ότι μετά τις σχετικές αποφάσεις του, προχωρά η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της εταιρείας Bau Market, στην οποία κατέχει το 100% των μετοχών. Ειδικότερα, το ΔΣ ενέκρινε το από 20/12/2021 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) το οποίο στις 22/12/2021 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 2756810.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω συγχώνευση θα συντελεστεί με απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού της απορροφωμένης εταιρείας, με ημερομηνία 31.12.2021, και με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της συγχωνευομένης εταιρείας, με τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφωμένης.