Στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση – τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής και εμφιάλωσης βιομηχανικών, ιατρικών αερίων της εταιρείας Linde Hellas, προχώρησε η Γενική Δ/νση ΧΩ.ΠΕ. Α. ΠΟ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η έγκριση γίνεται κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης με ταυτόχρονη διαμόρφωση χώρου υπαίθριας αποθήκευσης φιαλών προπανίου μέχρι 25 kg έκαστη και συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 7,542 tn, στη θέση Τρύπιο Λιθάρι στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας, χωρίς τη συμπλήρωση της δραστηριότητας εγκατάστασης συστήματος ελέγχου (απαερίωσης gas freeing) και υδραυλικής δοκιμής δεξαμενών υγραερίου. Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση έγκρισης, οι ενδιάμεσες τροποποιήσεις του αδειοδοτημένου έργου που πραγματοποιήθηκαν από την έκδοση της τελευταίας ΑΕΠΟ έως σήμερα είναι οι εξής:

• Διαμόρφωση χώρου υπαίθριας αποθήκευσης φιαλών προπανίου.
• Ενσωμάτωση στην ΑΕΠΟ της νομιμοποίησης κτιριακών εγκαταστάσεων που ανεγέρθηκαν πριν το 2011. Τα εν λόγω κτίρια περιλαμβάνουν κυρίως στέγαστρα που κατασκευάστηκαν για την προστασία του εξοπλισμού από τη βροχή και κατ’ επέκταση από την οξείδωση.
• Τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, με αφαίρεση παλαιών μηχανημάτων και προσθήκη νέων.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 η Linde Hellas ξεκίνησε την πρώτη παραγωγή πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ηλεκτρόλυσης από ανανεώσιμες καθαρές πηγές ενέργειας.