Με απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης), πιστοποιείται η τροποποίηση, ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης Λευκοσιδηρουργία Καβάλας ΑΕ. Η παραπάνω επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας κατασκευής λευκοσιδήρων δοχείων μέσω κτιριακών εργασιών και προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού, στο 7ο χλμ Εθνικής Οδού Καβάλας – Θεσσαλονίκης.

Το συνολικό επιλέξιμο και και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 6.131.046,67 ευρώ και η συνολική ενίσχυση με την μορφή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης σε 2.305.311,30 ευρώ και σε φορολογική απαλλαγή 453.659,7 ευρώ. Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται η 28η Ιουλίου 2023. Η Λευκοσιδηρουργία Καβάλας ιδρύθηκε το 1986 με αντικείμενο την κατασκευή ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο και τη μεταλλοτυπία. Το εργοστάσιο της στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 8.500 τ.μ. με συνολική έκταση 21.000 τ.μ., στην Καβάλα και διαθέτει γραμμές παραγωγής μεταλλικής συσκευασίας για τρόφιμα και χημικά προϊόντα.