Αυξημένες πωλήσεις αλλά και EBITDA σε ετήσια βάση κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2021 η Lavipharm. Η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 δεν επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου καθώς η διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας και υπάρχει η πεποίθηση ότι η εξάπλωση της νόσου δεν θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία του, ενώ μάλιστα αναμένεται να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που έχουν τεθεί για το σύνολο του 2021.

Όσον αφορά το κόστος ενέργειας, δεν αναμένεται η αύξησή του να επηρεάσει τη λειτουργία της εταιρείας, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της, δεν συμμετέχει ιδιαίτερα στο κόστος παραγωγής. Αναλυτικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 8,86 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 28,42 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,93% και αύξηση κατά 3,76% αντίστοιχα σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2020. Αναφορικά με τα EBITDA, αυτά ανήλθαν σε 1,66 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 6,60 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο, έναντι 1,35 εκατ. ευρώ και 5,72 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.