Παρά το δύσκολο περιβάλλον λόγω του έντονου πληθωρισμού και της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, η ΚΥΚΝΟΣ κατάφερε να επιτύχει εντυπωσιακή ανάπτυξη για τη χρήση 1.7.2022 – 30.6.2023. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της, ο κύκλος εργασιών της Ελληνικής Εταιρείας Κονσερβών ανήλθε στο ποσό των €36.292.520 έναντι €29.866.217 της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,52%.

Ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 474%, ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 18,22%, φτάνοντας τα €6.586.848. Το EBITDA ανήλθε σε €2.404.991, αντανακλώντας σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η επιτυχία, σύμφωνα με τη διοίκηση, οφείλεται εν μέρει στην ιδιαίτερα αυξημένη απόδοση παρά το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο επηρέασε το παραγωγικό κόστος των προϊόντων.

Η παραγωγή της ΚΥΚΝΟΣ λειτουργεί με γνώμονα την αειφορία και την καινοτομία, εστιάζοντας στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πρώτων υλών και στην βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών. Τον Ιούνιο του 2023, η εταιρεία πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ενώ στις εγκαταστάσεις της λειτουργεί σύγχρονη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού υψηλής δυναμικότητας που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική δραστηριότητα. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς (07/2022-06/2023), επιτεύχθηκε μείωση των άμεσων εκπομπών αέριων θερμοκηπίου (scope 1) ανά ποσότητα παραγόμενων προϊόντων (tCO2/tn προϊόντων) κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες, με στόχο περαιτέρω μείωση την επόμενη περίοδο.