Την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» στον Αναπτυξιακό Νόμο ενέκρινε με απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Η επένδυση αναφέρεται στη δημιουργία ολοκληρωμένης εγκατάστασης παραγωγής φυσικών αφρωδών οίνων με τη χρήση παραδοσιακής μεθόδου (methode traditionelle), στο Δήμο Αμυνταίου και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.992.222,24 ευρώ. Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,8 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της Κτήματος διαμορφώθηκαν στα 6,451 εκατ. ευρώ από 8,874 εκατ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας μείωση 27,31%, γεγονός που οφείλεται στις επιπτώσεις της πανδημίας στην εταιρεία. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 28,54% στα 2,655 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,021 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 1,038 εκατ. ευρώ (-1,59%) και τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 4,61% στα 776.585,95 ευρώ. Η εταιρεία έχει απαιτήσεις από πελάτες ποσού 1.328.987,59 ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 20,60% του κύκλου εργασιών προς αυτούς.

Ο μέσος χρόνος είσπραξης του είναι 3 μηνών. Έτσι προφανώς η εταιρεία συγκεντρώνει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο. Κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο η εταιρεία πραγματοποίησε αγορές παγίων ύψους 1.768 εκατ. ευρώ και τα οποία αφορούν αγορές φυτειών, αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων, αγορές μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εξοπλισμού, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και λογισμικών προγραμμάτων. Επίσης, στη χρήση πραγματοποιήθηκαν καταστροφές αγρών και φυτειών αξίας κτήσης ποσού 30.731,11 ευρώ και αναπόσβεστης αξίας ποσού 6.344,31 ευρώ και προέκυψε ζημία ποσού 24.386,80 ευρώ.